BENDROSIOS NUOSTATOS

Elektroninė parduotuvė ACASAMIA esanti adresu https://acasamia.lt/  priklauso UAB „Žalioji virtuvė“, juridinio asmens kodas 303595855, registracijos adresas Turgaus g. 37-10, Klaipėda. 

ACASAMIA el. parduotuvėje esančių prekių Pardavėjas – UAB „Žalioji virtuvė“, juridinio asmens kodas 303595855, registracijos adresas Turgaus g. 37-10, Klaipėda.

Šios UAB „Žalioji virtuvė” įmonei priklausančios elektroninės parduotuvės https://acasamia.lt/ TAISYKLĖS yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią Pirkėjas ir Pardavėjas sudarė užsakymo, kurį Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje https://acasamia.lt/, pagrindu. 

Nuotolinė sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia ACASAMIA e-parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS skiltyje nurodytais mokėjimo būdais ir iš ACASAMIA el. paštu gauna patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas ir pradėtas vykdyti. Jeigu įsigyjami alkoholiniai gėrimai (arba kiti produktai, kurių įsigijimo teisę nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai), sutartis tarp Pirkėjo ir ACASAMIA laikoma sudaryta nuo to momento, kai ACASAMIA prekes pristatantis kurjeris prekių pristatymo metu įsitikina, kad Pirkėjas  turi teisę įsigyti užsakytas prekes. Nustačius, kad Pirkėjas neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholio ar kitų prekių pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 5 darbo dienas. Šiuo atveju ACASAMIA turi teisę išskaičiuoti prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidas iš Pirkėjui grąžinamos sumos. Sutartis galioja iki sutarties įvykdymo arba jos nutraukimo pagal Taisyklių ar teisės norminių aktų nustatytą tvarką. 

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 TAISYKLĖS

1. PARDAVĖJO TEISĖS

1.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

1.2. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalią pirkinių sumą, kurios nepasiekus Pirkėjo užsakymas nebus vykdomas.

1.3.  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas neatliko apmokėjimo. 

1.4. Atsiradus svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

1.5. Pardavėjas dėl nenumatytų ir svarbių priežaščių neįstengdamas laiku ir tinkamai įvykdyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, pasilieka sau teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymo vykdymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas visas Pirkėjo sumokėtas lėšas.

1.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Prekių pirkimo ir pardavimo taisykles, jas paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

1.7 Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, ACASAMIA turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas ACASAMIA. ACASAMIA sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

1.8 Pardavėjas visus pranešimus, susijusius su užsakymo informacija Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba Pirkėjo nurodytu tel. numeriu. 

2. PARDAVĖJO PAREIGOS

2.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, bet nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis ir gerbti jo privatumą ir išskirtinę teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik „Asmens duomenų tvarkymas“ skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti užsakytas prekes jo nurodytu adresu „Prekių pristatymas“ skyriuje nurodytomis sąlygomis.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų prisiimtų įsipareigojimų ir reikalavimų.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje turi teisę:

 • visi veiksnūs fiziniai asmenys ir/ar jų įgalioti atstovai, esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka,
 • visi juridiniai asmenys ir/ar jų įgalioti atstovai, registruoti Lietuvos Respublikoje,
 • nepilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai iki aštuoniolikos metų tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, nepriklausomai nuo to ar jie disponuoja savo asmeninėmis lėšomis.
 • Alkoholio prekės parduodamos tik asmenims, sulaukusiems teisės norminiais aktais nustatyto amžiaus, prekių perdavimo metu esantiems blaiviems. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti acasamia.lt e-parduotuvėje.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, išskyrus šiuos atvejus:

 • kai sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
 • kai sutartis sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 • kai sutartis sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

 3.3. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos, nebuvo surinktos ir liko originalioje pakuotėje.

3.4. Pirkėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1.Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka (sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnelę prie teiginio „Su taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“). Kol Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis nėra sutikęs, Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymų elektroninėje parduotuvėje acasamia.lt.

4.2. Pirkėjas privalo sumokėti užsakytų prekių kainą taip pat kitus mokėjimus (jei tokie buvo sutarti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS skiltyje nurodytais mokėjimo būdais. 

4.3. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti Pardavėją.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PIRKĖJO ATSAKOMYBĖ

5.1 Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

5.2 Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

5.3 Pirkėjas asmeniškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

5.4 Pardavėjas visiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, jeigu nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

5.5 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

5.6 Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą Pirkėjas ir Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. GARANTIJOS IR GRĄŽINIMAS

6.1 Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas neinformavo pirkėjo apie prekės kokybės trūkumus jos pardavimo metu, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
 • vienašališkai reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.2 Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę pakeisti nusipirktą prekę pirkimo vietoje analogiška preke. Prekės išvaizda pavaizduota nuotraukoje gali 100% neatitikti prekės realios išvaizdos. 

6.3 Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekes. Tokias prekes Pirkėjas gali grąžinti ar pakeisti ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina arba prekė pakeičiama analogiška. Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

6.4 Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

6.5 Grąžinant ar keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant ar keičiant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo-keitimo dokumentą.

6.6 Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo prekių pristatymo. Tokiu atveju Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, pasiima prekes ir grąžina visą už prekes sumokėtą sumą per penkiolika darbo dienų.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslais.

7.2 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta 7.3 punkte.

7.3 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdami prekes jų atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis  asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimu Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

7.4 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

7.5 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

7.6 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė ir esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba veiklos planavimui ir analizei. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Pirkėjo ir prekių gavėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymą, parengti sąskaitą-faktūrą, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes ir permokėtą sumą, administruoti finansines ir kitas iš Taisyklių ir nuotolinės sutarties kylančias prievoles bei užtikrinti kitas  e-parduotuvėje suteiktas paslaugas. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui.